มณีมัย ป.; เจริญกิจจารุกร ภ.; ชูเศษ ภ.; แซ่ทั่ง อ.; รักษาวงศ์ ร.; เปรมจิตร ฐ. QUALITY AND FACTORS AFFECTING QUALITY CONTROL PRACTICES OF THAI SMALL AND MEDIUM ACCOUNTING FIRMS. Modern Management Journal, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 117–128, 2018. Disponível em: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/35380. Acesso em: 6 jul. 2022.