เกศมุกดา ณิชาณัช, and สุทัศน์ ณ อยุธยา ประไพศรี. 2018. “การเพิ่มสมรรถนะองค์กรการผลิตโดยการสร้างองค์กรนวัตกรรมผ่านการจัดการความรู้”. Modern Management Journal 15 (2):91-100. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116311.