เข็มทอง สุรีย์. 2013. “บทบรรณาธิการ”. Modern Management Journal 10 (2). https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11812.