เมธิโยธิน สุชนนี. 2013. “การรับรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับความสำคัญและกระบวนการดำเนินการของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางตามโครงการสงเคราะห์ปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่”. Modern Management Journal 10 (2):20-29. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11819.