จุ้ยโต เสน่ห์. 2013. “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์: กรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”. Modern Management Journal 10 (1):26-38. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11843.