รุ่งปัจฉิม ชุษณะ. 2013. “การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน”. Modern Management Journal 8 (2):111-19. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11867.