เข็มทอง สุรีย์, and เกียรติวัชรชัย กิตติพงษ์. 2013. “การประเมินความพึงพอใจการปฎิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”. Modern Management Journal 9 (2):41-53. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11869.