ชัยพุทธนพันธ์ ภัทรภร, and อิสิชัยกุล ราณี. 2013. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติคขนาดเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร”. Modern Management Journal 9 (2):78-89. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11874.