หาญสันติ ทรงพร, บันฑิตทัศนานนท์ กมลรัตน์, and ชัยเชาวรินทร์ บงกช. 2013. “การเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากรของกรมศุลกากรในภาคตะวันออก”. Modern Management Journal 8 (1):17-32. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11922.