วศวรรณวัฒน์ ธัญญรัศม์, and เห็นโชคชัยชนะ นิพันธ์. 2013. “มาตรฐานการบัญชีไทยตามทัศนะของผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีและอาจารย์ผู้สอนวิชาทางการบัญชี”. Modern Management Journal 8 (1):33-48. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11923.