สิทธิเลิศประสิทธิ์ สุนา. 2013. “นโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”. Modern Management Journal 9 (1):18-26. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11935.