ยี่แพร่ โชคดี, ยมนาค ต่อตระกูล, and บุณย์เพิ่ม ทิพวรรณ. 2013. “การจัดการขยะจากการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”. Modern Management Journal 9 (1):56-68. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11941.