ภาควิธี นริศรา, and นาคฉาย สุธนา. 2018. “HOW THE ROLE OF SECONDARY DATA AFFECTS THE BUSINESS RESEARCH?”. Modern Management Journal 16 (1):1-14. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134511.