อยู่ผ่อง สักรินทร์, พูลกระจ่าง อัคครัตน์, and ธรรมกรณ์ ปราโมช. 2018. “DEVELOPMENT OF TRAINING COURSE TO IMPROVE PRODUCTIVITY OF MANUFACTURING INDUSTRY FOR AUTOMOTIVE COMPONENT”. Modern Management Journal 16 (1):25-36. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134515.