ไทยตรง สิริเพ็ญ, and วัชรศรีโรจน์ บุษกร. 2018. “DEVELOPMENT OF FRUIT RETAIL BUSINESS BY VALUE CHAIN IMPROVEMENT”. Modern Management Journal 16 (1):47-60. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134518.