เจียรมาศ เอมอร, and พิทยาภินันท์ ปุรวิชญ์. 2018. “CONSUMERS’ REFERRAL PROBABILITY ON MILK SHOPS IN HATYAI CITY MUNICIPALITY, SONGKHLA PROVINCE”. Modern Management Journal 16 (1):61-74. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134520.