สุขกลั่น อัจฉรา, สุตตาพงศ์ เกษราภรณ์, and ยวงใย ณัฐยา. 2018. “CORPORATE COMMUNICATIONS STRATEGY TO CREATE A STRONG ORGANIZATIONAL CULTURE”. Modern Management Journal 16 (1):75-82. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134521.