อายุสุข อภิวัฒน์, จูเส้ง กรวรรณ, ทองฤทธิ์ นรมน, ลอยลิบ นาถนรินทร์, and คงทองคำ มาริสา. 2018. “THE IMPACT OF OIL PRICE ON INVESTMENT IN ASEAN STOCK MARKETS”. Modern Management Journal 16 (1):117-28. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134530.