พันธุ์วัฒนา พิชศาล. 2018. “THE DIRECT INFLUENCE OF CHANGE CLOCK RACING TO CONTEST RED – WHISKERED BULBUL”. Modern Management Journal 16 (1):141-52. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134534.