เกียรติวัชรชัย กิตติพงษ์, เทพปัญญา พรชัย, and สังข์รักษา นรินทร์. 2018. “THE SYNTHESIS OF MANAGERIAL MODEL FOR AUTONOMOUS PUBLIC ORGANIZATIONS IN THAILAND”. Modern Management Journal 16 (1):163-82. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134538.