ปริญญาสุทธินันท์ อุทัย. 2018. “GOOD GOVERNANCE: LESSON LEARNED FROM THUNGTAMSAO COMMUNITY MANAGEMENT”. Modern Management Journal 16 (1):183-92. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134541.