พหรมสาขา ณ สกลนคร ธงพล, เชิงเชาว์ ชิดชนก, and และหีม เกษตรชัย. 2019. “THE GUIDELINE FOR OPERATION DEVELOPMENT FOR UNIVERSITY SOCIAL ENGAGEMENT”. Modern Management Journal 16 (2):1-16. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168357.