ศาสตร์แก้ว ฐิติพงศ์, ศันสนีย์วิทยกุล อิศเรศ, and ประทีป จีระ. 2019. “PARTICIPATION OF CITIZENS IN COMMUNITY FOREST MANAGEMENT IN UBON RATCHATHANI PROVINCE”. Modern Management Journal 16 (2):185-98. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168373.