ชีวตระกูลกิจ อัจฉรา. 2014. “บทบรรณาธิการ”. Modern Management Journal 11 (2). https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16910.