เข็มทอง สุรีย์. 2014. “แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”. Modern Management Journal 11 (2):1-10. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16933.