แผ่วัฒนากุล กานดา, and ลือนาม ปราโมทย์. 2014. “การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์”. Modern Management Journal 11 (2):11-20. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16934.