ชรัญญ์ชัย ชลัช. 2014. “การพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ระบอบประชาธิปไตย : ข้อเสนอการให้องค์ความรู้และการมีส่วนร่วมทางการบริหารท้องถิ่นเบื้องต้นแก่ผู้เรียน”. Modern Management Journal 11 (2):21-29. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16935.