ขันธวิทย์ อัญญา. 2014. “ตัวแบบจำลอง Dynamic Nelson-Siegel ไม่ควรนำมาใช้เพื่อการค้าตราสารหนี้ไทย”. Modern Management Journal 11 (2):58-73. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16938.