เกษรบัว ทิชากร, and นามสวัสดิ์ อรวิริยา. 2014. “การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากกล้วย”. Modern Management Journal 11 (2):74-86. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16939.