สีสอาด สุพรรณิกา. 2014. “การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาลศึกษา ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”. Modern Management Journal 11 (2):102-11. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16942.