เฉียนเลี่ยน นิภาพร, บุณยรัตพันธุ์ เทพศักดิ์, and เสี้ยนสลาย สุรพร. 2014. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศาลยุติธรรมภาค 8”. Modern Management Journal 11 (2):112-23. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16943.