วรคุณากุล สมบูรณ์, and จุ้ยโต เสน่ห์. 2014. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน”. Modern Management Journal 11 (2):124-37. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16944.