จินดาวงศ์ ณัฐจารีย์, มนตรีวัต ปภาวดี, and โภคพลากรณ์ ไตรรัตน์. 2014. “ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม”. Modern Management Journal 11 (2):138-50. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16945.