เสี่ยงสลัก จันทนา, บุณยรัตพันธ์ เทพศักดิ์, and เสี้ยนสลาย สุรพร. 2014. “การประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดตราด”. Modern Management Journal 11 (2):166-79. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16947.