เข็มทอง สุรีย์. 2019. “Editorial”. Modern Management Journal 17 (1). https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/205366.