สุวรรณเจริญ วิจักษณ์, อิสิชัยสกุล ราณี, บุณย์เพิ่ม ทิพวรรณ, and สมบูรรืสวัสดี อนุภาพ. 2017. “การพัฒนาตัวแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกของประเทศไทย”. Modern Management Journal 14 (2):129-44. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/207722.