มาหมื่น มารีนา, ธรรมเจริญ ยุทธนา, and พงษ์วิชัย ศิริชัย. 2014. “พฤติกรรมการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของชาวสวนยางพาราในจังหวัดชุมพร”. Modern Management Journal 12 (1):90-97. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/21258.