ดำรงชัย ด. (2018) “บทเรียนจากญี่ปุ่น:ปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ”, Modern Management Journal, 15(2), pp. 1–12. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116128 (Accessed: 18 May 2024).