เกศมุกดา ณ. and สุทัศน์ ณ อยุธยา ป. (2018) “การเพิ่มสมรรถนะองค์กรการผลิตโดยการสร้างองค์กรนวัตกรรมผ่านการจัดการความรู้”, Modern Management Journal, 15(2), pp. 91–100. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116311 (Accessed: 7 July 2022).