ชุณหเวชสกุล อ., ลักษิตามาศ ด., สันทรานันท์ ด. and หอรุ่งเรือง ด. (2018) “กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเนื้อหาการท่องเที่ยวไทย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีน รุ่นเจเนอเรชั่นวาย”, Modern Management Journal, 15(2), pp. 117–130. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116997 (Accessed: 7 July 2022).