เข็มทอง ส. (2013) “บทบรรณาธิการ”, Modern Management Journal, 10(2). Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11812 (Accessed: 27 June 2022).