เมธิโยธิน ส. (2013) “การรับรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับความสำคัญและกระบวนการดำเนินการของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางตามโครงการสงเคราะห์ปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่”, Modern Management Journal, 10(2), pp. 20–29. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11819 (Accessed: 7 July 2022).