จุ้ยโต เ. (2013) “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์: กรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”, Modern Management Journal, 10(1), pp. 26–38. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11843 (Accessed: 27 June 2022).