รุ่งปัจฉิม ช. (2013) “การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน”, Modern Management Journal, 8(2), pp. 111–119. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11867 (Accessed: 7 July 2022).