เข็มทอง ส. and เกียรติวัชรชัย ก. (2013) “การประเมินความพึงพอใจการปฎิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”, Modern Management Journal, 9(2), pp. 41–53. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11869 (Accessed: 25 June 2022).