ชัยพุทธนพันธ์ ภ. and อิสิชัยกุล ร. (2013) “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติคขนาดเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร”, Modern Management Journal, 9(2), pp. 78–89. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11874 (Accessed: 27 June 2022).