หาญสันติ ท., บันฑิตทัศนานนท์ ก. and ชัยเชาวรินทร์ บ. (2013) “การเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากรของกรมศุลกากรในภาคตะวันออก”, Modern Management Journal, 8(1), pp. 17–32. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11922 (Accessed: 30 June 2022).