วศวรรณวัฒน์ ธ. and เห็นโชคชัยชนะ น. (2013) “มาตรฐานการบัญชีไทยตามทัศนะของผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีและอาจารย์ผู้สอนวิชาทางการบัญชี”, Modern Management Journal, 8(1), pp. 33–48. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11923 (Accessed: 30 June 2022).