สิทธิเลิศประสิทธิ์ ส. (2013) “นโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”, Modern Management Journal, 9(1), pp. 18–26. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11935 (Accessed: 5 July 2022).