ยี่แพร่ โ., ยมนาค ต. and บุณย์เพิ่ม ท. (2013) “การจัดการขยะจากการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”, Modern Management Journal, 9(1), pp. 56–68. Available at: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11941 (Accessed: 27 June 2022).